رضا فتحی


 نشانی: آذربایجان شرقی / هادی شهر / هادیشهر خ پاسداران پایینتر از حسینیه قاسم خدمات فنی فتحی
 تلفن: 041-42047505
 موبایل: 09141932480
 زمیته فعالیت: کولر