رسول پیکری


 نشانی: آذربایجان غربی / تکاب / خ امام پایین تر از اداره برق
 تلفن: 0-9148711607
 موبایل: 09142610435
 زمیته فعالیت: خانگی