حمیدرضا صفا


 نشانی: اصفهان / اصفهان / خ حکیم نظامی چهارراه خاقانی شماره 419 کدپستی 8175796811
 تلفن: 031-36255000
 موبایل: 09131185267
 دورنگار (فکس): 031-36279000
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری