رجبعلی توسلی


 نشانی: اصفهان / خمینی شهر / خ بوعلی روبرو سازمان تامین اجتماعی
 تلفن: 031-33632764
 موبایل: 09133072148
 دورنگار (فکس): 031-33675883
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری