حسن طالبی مزرعه


 نشانی: اصفهان / نایین / بلوار بعثت روبه روی نمایندگی سایپا دفتر خدماتی پارس
 تلفن: 031-46251327
 موبایل: 09133230940
 زمیته فعالیت: خانگی