حاجی هجرانی کرمانشاهی


 نشانی: ایلام / ایلام / خ آیت ا... حیدری کوی استادیوم ورزشی تختی والفجر 3
 تلفن: 084-33338473
 موبایل: 09183401370
 دورنگار (فکس): 084-33342060
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری