جلال کارگرفرد


 نشانی: بوشهر / بوشهر / بهمنی خ ش ماهینی خ ملک س کارگرد فرد
 تلفن: 077-33440758
 موبایل: 09179058924
 زمیته فعالیت: اسپلیت