د اوود پور پرویز


 نشانی: تهران / رباط کریم / داوودیه روبرو مسجد النبی نوین الکترونیک
 تلفن: 021-56437055/56431215/56420789
 موبایل: 09123290187
 دورنگار (فکس): 021-56436864
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری