بهزاد شفیعی علویجه


 نشانی: تهران / ری / شهر ری خ شیرمحمدی آرد ایران پ 135 نمایندگی ری سرویس
 تلفن: 0-55903900
 موبایل: 09302303900
 زمیته فعالیت: خانگی