داوود محمدپورزاده


 نشانی: خراسان رضوی / تربت حیدریه / خ ابوذر غفاری مقابل ابوذر 6 ارج برودت
 تلفن: 051-52223460
 موبایل: 09151334081
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی