حمید جمشیدی


 نشانی: خوزستان / بندر ماهشهر / ناحیه صنعتی روبروی پمپ بنزین خدمات فنی توچال
 تلفن: 061-6152345355
 موبایل: 09132816872
 زمیته فعالیت: کولر