حسن دیناروند


 نشانی: خوزستان / شوش / خیابان ش منتظری ( مخابرات) بالاتراز تقاطع چمران جنب مکانیکی سپهوند خدمات فنی پارس
 تلفن: 061-42827411
 موبایل: 09166439094
 زمیته فعالیت: اسپلیت