بهرام شریفی


 نشانی: خوزستان / خرمشهر / خرمشهر کوی طالقانی خ سی متری نبش دی کدپستی 6413844164
 تلفن: 061-53522410
 موبایل: 09166314457
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی