حسن صادقی


 نشانی: سیستان و بلوچستان / زابل / خ امام خمینی بازار کمالی تعمیرگاه صادقی
 تلفن: 0542-2242004
 موبایل: 09151960430
 زمیته فعالیت: خانگی