خیراله کامران


 نشانی: فارس / استهبان / جنرال الکتریک - ابتدای جاده استهبان نیریز - نبش اداره راه و ترابری خیراله کامران
 تلفن: 071-53241002-3
 موبایل: 09173319248
 زمیته فعالیت: خانگی