حسین کریم پور


 نشانی: فارس / شیراز / سه راه بهار روبروی بانک ملی سرویس مرکزی
 تلفن: 071-38209271-72
 زمیته فعالیت: خانگی