اسداله نصری زاده


 نشانی: فارس / فسا / م 15 خرداد تعمیرگاه نصری زاده
 تلفن: 071-53334719
 موبایل: 09171310057
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی