جواد بابا حبیب


 نشانی: قزوین / قزوین / خ سعدی روبروی دبیرستان شیبانی سابق کد پستی3419654645
 تلفن: 028-33231613
 موبایل: 09191884187
 دورنگار (فکس): 028-33348634
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری