رضا ابوذری


 نشانی: قم / قم / خ 30 متری کیوانفر مقابل بیمارستان الهاوی کد پستی 3719759437
 تلفن: 025-36707200
 موبایل: 09122514100
 دورنگار (فکس): 025-36615057
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری