رضا ابراهیمی


 نشانی: کرمان / کرمان / ابتدای خ مهدیه روبروی ک شماره 5 کد پستی 7614743445
 تلفن: 034-32231126
 موبایل: 09131410243
 دورنگار (فکس): 034-32238974
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری