رضا زهتاب نجفی


 نشانی: کرمانشاه / کرمانشاه / کرمانشاه خ فرهنگیان فاز1بلوار امیرکبیر نبش ک 124 دفتر فنی نجفی کد پستی 6714744765
 تلفن: 083-38212240
 موبایل: 09189233021
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی