حسن کابلی


 نشانی: گلستان / گرگان / بلوار جانبازان جنب پل گلها ساختمان کام?اب کدپست? : 4915613343
 تلفن: 017-32261420
 موبایل: 09113759525
 دورنگار (فکس): 017-32161049
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری