رحیم زرگران


 نشانی: گلستان / کردکوی / خ عباس آباد-روبروی ک تربیت31-خدمات فنی زرگران
 تلفن: 017-34325554
 موبایل: 09113757911
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی