رمضان صیفی


 نشانی: گلستان / گنبد کاووس / گنبد - خ طالقانی شرقی - روبروی بیمارستان مطهری خدمات فنی برفک
 تلفن: 017-33556878
 موبایل: 09111763019
 زمیته فعالیت: اسپلیت-خانگی