رضا مرتضوی فرد


 نشانی: گلستان / فاضل آباد / گلستان فاضل آباد خ شیرنگ نبش ایثار 16 خدمات فنی مرتضوی
 تلفن: 017-34263982
 موبایل: 09119730300
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی