حسین رسولی


 نشانی: گیلان / ماسال / استان گ?لان شهرستان ماسال بلوار شه?د بهشت? روبه رو? اداره اموزش وبرورش جنب ب?مه معلم نما?ندگ? رسول?
 تلفن: 013-44665951
 موبایل: 09118821995
 دورنگار (فکس): 013-44665951
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری