حمید انصافی


 نشانی: گیلان / خمام / بلوار معلم روبرو آموزش و پرورش س شریعتی خدمات الکترونیک حمید کد پستی 4341695645
 تلفن: 013-4222890
 موبایل: 09113319827
 دورنگار (فکس): 013-4228652
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری