حسین علیرضا نژاد


 نشانی: گیلان / آستانه اشرفیه / بلوار استاد معین خدمات فنی علیرضانژاد
 تلفن: 013-42124391-42128486-
 موبایل: 09111414631
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی