رامین معصوم بابایی


 نشانی: گیلان / رشت / رشت خیابان سردار جنگل ابتدای ک امین اصغری زیر ساختمان امید گروه فنی دی
 تلفن: 013-33734838-33265292
 موبایل: 09111318088
 زمیته فعالیت: اسپلیت