حمید مشرفیان


 نشانی: لرستان / خرم‌آباد / سبزه م شماره474 کد پستی 6813648373
 تلفن: 066-33307567
 موبایل: 09122753601
 دورنگار (فکس): 066-33308851
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری