زاهد آزادبخت


 نشانی: لرستان / کوهدشت / خ امام چهارراه فردوسی خدمات فاراد
 تلفن: 066-32624106
 موبایل: 09166602759
 دورنگار (فکس): 066-32638451
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری