داوود یوسفی


 نشانی: مازندران / بابلسر / بابلسر، خ?ابان امام،پاساژ صادق نژاد،طبقه فوقان?،پاناسون?ک، داود ?وسف? کدپس?
 تلفن: 011-35336715
 موبایل: 09117136079
 دورنگار (فکس): 011-35336715
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری