حیدر علی بیگی


 نشانی: مازندران / نکا / م جانبازان جنب بانک صادرات کد پستی 4841754363
 تلفن: 011-34725722-4
 موبایل: 09111567903
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی