حمیدرضا تترستاقی


 نشانی: مازندران / چالوس / خیابان 17 شهریور جنب چوب بری خزر فروشگاه فنی حمید
 تلفن: 011-52221032
 موبایل: 09111927032
 زمیته فعالیت: اسپلیت