رمضانعلی شیردل


 نشانی: مازندران / بابل / بابل کمربندی شرقی آرامگاه معتمدی جنب قالیشویی حسینی کد پستی 4715644348
 تلفن: 011-32377926
 موبایل: 09113150287
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی