امید عباس علیزاده


 نشانی: مازندران / بابل / بابل - کمربندی غربی توحید 61 خدمات فنی بابل
 تلفن: 011-32392143
 موبایل: 09113116879
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی