رضا مسافر


 نشانی: مازندران / بهشهر / خ آزادی پل آزادی ( بند پل) تعمیرگاه فنی مسافر کد پستی 85765_48516
 تلفن: 011-34574281
 موبایل: 09112573576
 زمیته فعالیت: اسپلیت