حمید نریمانی


 نشانی: مازندران / سرخرود / بعد از پمپ بنزین جنب مکانیکی اخوان - جهان سرما کد پستی 4631389111
 تلفن: 011-44884465
 موبایل: 09113132804
 زمیته فعالیت: خانگی /اسپلیت