رضا نصیری


 نشانی: مرکزی / محلات / م نماز خدمات فنی نصیری
 تلفن: 086-43233959
 موبایل: 09122505585
 زمیته فعالیت: اسپلیت-خانگی