رضا امینی


 نشانی: مرکزی / زرندیه / کیلومتر 75 تهران ساوه شهر پرندک خ شهرداری بین فرهنگ و آزادگان43985-37718
 تلفن: 086-45282673
 موبایل: 09126550798
 زمیته فعالیت: اسپلیت-خانگی