حمداله حریفی


 نشانی: هرمزگان / رودان / رودان -جنب بانک سپه
 تلفن: 0766-4221867
 موبایل: 09173662180
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی