جلال میجانی


 نشانی: همدان / تویسرکان / خ باهنر پاساژ بیات تعمیرگاه میجانی کد پستی6581654367
 تلفن: 081-34927152
 موبایل: 09187037704
 دورنگار (فکس): 081-34927152
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری