خسرو جعفری


 نشانی: همدان / ملایر / خ ش رجائی مقابل اداره استاندارد تعمیرگاه جعفری
 تلفن: 081-32228900
 موبایل: 09183511053
 زمیته فعالیت: اسپلیت-خانگی