حمیدرضا ثقفی


 نشانی: یزد / طبس / خ امام شرکت س?ما گسترش خراسان کدپست? : 9791873345
 تلفن: 056-32828551-3
 موبایل: 09153111089
 دورنگار (فکس): 056-32828554
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری