رضا فراست


 نشانی: البرز / کرج / بلوار طالقانی شمالی خ ش مسعود بابا جنب نانوایی کد پستی 3153755456
 تلفن: 026-3222362
 موبایل: 09123611178
 دورنگار (فکس): 026-32222362
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری